Informatie

Elke zorginstelling is volgens de wet verplicht om een cliëntenraad te hebben. Deze wet heet de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen.

Pameijer heeft ook een aantal cliëntenraden, waaronder de Centrale Cliëntenraad SP.

Volgens de wet mag de cliëntenraad de directie van Pameijer adviseren over alle zaken van de stichting. Ook mag de raad verzwaard advies uitbrengen over alle zaken die de zorg aan cliënten aangaan. De directie moet wat met de adviezen van de cliëntenraad doen.

De cliëntenraad adviseert over zaken die cliënten aangaan. Dit is ‘belangenbehartiging’.

Klik hieronder op een onderwerp voor meer informatie.

Afkortingen in de zorg

Afkortingen in de zorg: waar hebben ze het over?

AWBZ: algemene wet bijzondere ziektekosten

Deze volksverzekering dekt de kosten van moeilijk verzekerbare of chronische zorg. De ouderenzorg en de gehandicaptenzorg vallen hier bijvoorbeeld onder. Hoeveel zorg cliënten nodig hebben, bepaalt het CIZ op basis van een indicatiebesluit.

 

Big : beroepen individuele gezondheidszorg

In de Big-wet is vastgelegd wanneer zorgspecialisten bevoegd zijn om hun vak uit te oefenen. Welke opleiding moet iemand hebben gevolgd, welke handelingen mag hij verrichten en welk tuchtrecht is van toepassing? Artsen, verpleegkundigen, tandartsen, apothekers, psychologen en fysiotherapeuten die aan de eisen voldoen, moeten zich laten registeren in het zogeheten Big-register. Zo kan altijd worden nagezocht of een individuele hulpverlener zijn beroep mag uitoefenen.

 

CIZ: centrum indicatiestelling zorg

Dit is een landelijke organisatie die in opdracht van het Ministerie van VWS vaststelt op welke zorg patiënten recht hebben. Het gaat hier om zorg die betaald wordt uit de AWBZ, zoals thuiszorg, of zorg in een verpleeg- of verzorgingshuis. Iemand die net een knie-operatie heeft ondergaan, moet bijvoorbeeld revalideren. Elke patiënt die bij een verzorg- of verpleeghuis terecht wil, heeft een geldige indicatie nodig. Anders wordt de zorg niet vergoed.

 

DBC: diagnose behandel combinatie

Een voorbeeld: een patiënt moet worden geopereerd aan zijn heup. Jaarlijks onderhandelen zorgverzekeraars en zorgaanbieders over de kostprijs van deze behandeling. Als deze is vastgesteld, moet voor die prijs de behandeling worden uitgevoerd. Managers van de zorginstelling proberen vervolgens in samenspraak met medisch specialisten voor dat bedrag de beste zorg te bieden.

 

EPD: elektronisch patiëntendossier

In het elektronisch patiëntendossier wordt alle medische informatie van patiënten digitaal opgeslagen. Een huisarts kan via dit dossier gegevens uitwisselen met een chirurg bijvoorbeeld. Het elektronisch patiëntendossier is een veel besproken onderwerp. Want wat als een zorgverzekeraar of werkgever inzage krijgt in het dossier? Dit is echter uitgesloten. In het huidige voorstel kan alleen de behandelend arts het dossier bekijken. Daarvoor moet hij overigens altijd eerst toestemming vragen aan de patiënt. Het wetsvoorstel ligt op dit moment bij de Eerste Kamer voor goedkeuring. Volgens het ministerie van VWS moeten alle zorgaanbieders in de eerste helft van 2010 aangesloten zijn op het EPD. Maar of alle computersystemen dan al voldoen aan de kwaliteitseisen, is nog maar de vraag. Meer hierover lees je op in dit artikel op Computable.nl

 

FWG: functiewaardering gezondheidszorg

Functies in de zorg worden naar zwaarte gerangschikt in het zogeheten FWG-systeem. Vervolgens wordt elke functie ingedeeld in een functiegroep. De CAO van de werkgever bepaalt uiteindelijk welk salaris bij die functiegroep hoort. Meer over FWG lees je hier
 

 

PGB: persoonsgebonden budget

Chronisch zieken, ouderen of gehandicapten mogen via het PGB zelf bepalen welke hulp en begeleiding ze inkopen en bij wie. Met deze regeling kunnen patiënten familieleden of kennissen betalen voor verpleging, begeleiding of hulp in de huishouding. Nadeel is dat de patiënt zelf zorgovereenkomsten moet afsluiten met de hulpverleners die hij in dienst neemt en daarvoor een administratie bij moet houden. Lees meer over PGB


RVE: resultaat verantwoordelijke eenheid

Deze term zie je vaak terug in vacatureteksten voor managers in ziekenhuizen. Een RVE kun je vergelijken met een businessunit rondom specifieke patiëntengroepen of specialismen.  Elk ziekenhuis deelt patiënten weer naar eigen inzicht in. Soms gebeurt dat op basis van specialisme (orthopedie of gynaecologie) soms clustert een ziekenhuis een aantal specialismen in één RVE. Het doel is om de logistiek en bedrijfsvoering rondom een groep patiënten zo efficient mogelijk te regelen.

V&V: verpleeg- en verzorghuizen
Spreekt voor zich, maar je moet het maar weten.

 

VMS: veiligheidsmanagementsysteem

VMS is een systeem waarmee de risico's van een behandeling in kaart worden gebracht. Medewerkers in de zorg melden hierin incidenten. Die worden geanalyseerd, waarna het management maatregelen moet nemen om de behandeling te verbeteren. Op die manier moet het VMS zo veel mogelijk de risico's op onbedoelde schade door een behandeling verkleinen.

Meer lees je op vmszorg.nl

Let op: VMS kan ook staan voor Vereniging Medische Staf. Dit is het interne overlegorgaan van een ziekenhuis waarin alle medische specialisten zijn vertegenwoordigd.

 

ZBC: zelfstandige behandelcentra

Ziekenhuizen zijn de meest gangbare medisch-specialistische centra, die geen winst mogen maken. Daarnaast bestaan er privéklinieken voor bijvoorbeeld oogoperaties of andere cosmetische ingrepen die wel winst mogen maken. ZBC's zijn privéklinieken die een specifieke vergunning hebben van de overheid en onder toezicht staan van de Inspectie voor de Gezondheidszorg. ZBC's kunnen zowel verzekerde zorg aanbieden als onverzekerde zorg.

 

ZZP: zorgzwaartepakket

Waar managers in ziekenhuizen spreken over DBC, gebruiken medewerkers in verzorg- en verpleeghuizen de term ZZP. Ieder zorgzwaartepakket  bevat een bepaalde hoeveelheid zorg en begeleiding. Het ministerie van VWS heeft 52 pakketten gedefinieerd voor verpleging en verzorging, geestelijke gezondheidszorg en gehandicaptenzorg. Deze zijn ingedeeld in verschillende zwaartes. Hoeveel en welke zorg een cliënt ongeveer nodig heeft, staat beschreven in het zorgzwaartepakket waar hij in valt.

 

Bron: Intermediair.nl, door Fee Naaijkens, 19-11-2009

Persberichten & in de media

Riagg Rijnmond heeft het faillissement aangevraagd

Riagg Rijnmond heeft het faillissement aangevraagd. Meer dan tweehonderd medewerkers dreigen hun baan te verliezen. Voor cliënten wordt naar vervangende zorg gezocht.

Het Riagg geeft ambulante zorg aan bijna zevenduizend cliënten met psychische problemen in deze regio. Er zijn drie behandellocaties in Rotterdam en Schiedam.

Volgens een mail van de directie aan het personeel zat er niets anders op dan het faillissement aan te vragen. Het Riagg heeft te weinig geld sinds zorginstelling en financierder Forta zich terugtrok. De GGD-instelling kan al deze maand het salaris van het personeel niet meer betalen; dit neemt het UWV over.

 

Bron: http://www.rijnmond.nl/nieuws/12-11-2014/faillissement-voor-riagg-rijnmond

RSS feed

Uitleg: RSS feed, wat is het?

De term RSS staat voor Really Simple Syndication, het is een makkelijke manier om automatisch op de hoogte te blijven van nieuws op je favoriete sites, blogs of van bekende nieuwssites.

Een RSS feed is een manier om informatie beschikbaar te maken en te distribueren voor een groot bereik van afnemers online, ook wel web syndicatie genoemd.

 

Voordelen van RSS feeds

 • Het bespaart zoektijd, als er nieuwe berichten zijn krijgt u automatisch een melding en kan u een voorvertoning lezen van het artikel. U hoeft niet meer al de websites af te gaan om te kijken of er nog nieuws is en u kan zelf beslissen of het artikel interessant genoeg is om echt te bezoeken op de website. 
 • U krijgt snel een overzicht van de informatie over uw interesse-gebied.
 •  De inhoud wordt er eenvoudig aangeboden, met een link naar het volledige artikel op de website. En zo kan de gebruiker zijn eigen vormgeving bepalen van het te lezen artikel. De RSS-reader kan hierop worden ingesteld.
 •  De RSS-feeds waarop u bent geabonneeerd hebben geen last van spam. Er kunnen geen ongewenste spamberichten worden verstuurd naar een feedreader. U bepaalt namelijk zelf van welke websites u informatie ontvangt.
 • In de meeste RSS-readers kunt u artikelen bewaren, doorsturen en delen via social media.

RSS reader

Een RSS-reader is een online of offline reader waarin de links en previews van artikelen worden getoond waarop u bent geabonneerd. Een RSS-reader wordt ook wel een aggregator of nieuwslezer genoemd.

Voordat het nieuwsbericht in de RSS-reader staat moet u zich wel eerst abonneren op een RSS-feed van uw favoriete website zodat deze in je reader komt. Deze feed wordt vaak aangegeven met een oranje icoontje.

voorbeelden rss readers:

 

Op de hoogte blijven van het laatste nieuws van clientenraad sp ? Klik hier

 

Bron: http://nl.wikipedia.org/wiki/Really_Simple_Syndication

Veel gestelde vragen

Voor wie is de Cliëntenraad SP ?

De Cliëntenraad SP is er voor cliënten die wonen in een Beschermende Woonvorm (BW) of vanuit een (ambulant) team woon- of werkondersteuning krijgen, maar ook voor cliënten die een dagactiviteitencentrum (DAC) bezoeken. Al die hulp noemt men ook wel Sociale Psychiatrie (SP).

Wat doet de Cliëntenraad SP voor mij, voor ons?

De Cliëntenraad SP overlegt met de directie, geeft gevraagd en ongevraagd advies, signaleert, bespreekt misverstanden enzovoorts. Kortom: de Cliëntenraad SP komt voor de belangen van de cliënten Sociale Psychiatrie op.

Namens de centrale Cliëntenraad SP kunnen cliëntencommissies (bewonerscommissies, bezoekersraden) hetzelfde doen, maar dan met hun manager.

De Cliëntenraad SP ondersteunt als dat nodig is zo’n commissie en kan ook zelf of op verzoek van die commissie zaken aankaarten bij de directie. De Cliëntenraad stimuleert daarom de oprichting van cliëntencommissies.

Regelmatig houdt de Cliëntenraad SP een Tevredenheidonderzoek (hoe tevreden is de cliënt over de hulp van Pameijer SP).

Daarnaast worden ook regelmatig kleinere onderzoeken gehouden, bijvoorbeeld over het beschikbare voedingsgeld, woonwensen, enz. Over zaken die cliënten belangrijk vinden.

Hoe kom ik aan meer informatie?

Informatie over de Cliëntenraad SP is te krijgen bij de leden van de Cliëntenraad en bij de onafhankelijk coach/ ondersteuner (Leonie Steenbrink) De Cliëntenraad en laatstgenoemde is telefonisch te bereiken op telefoon 010 271 00 00.

Leonie Steenbrink is ook bereikbaar op 06-10 88 34 18.

De Cliëntenraad zelf komt in principe elke 1e en 3e donderdag van de maand van 14:00 tot 16:00 uur bijeen op het Brouwershuys aan de Crooswijksesingel 66 te Rotterdam.

WIl jij ook een keer zo’n bijeenkomst bijwonen?

Dat kan altijd en is heel informatief.

Werkplan

werkplan clientenraad SP 2015 / 2016 prioriteiten

Prioriteiten 2015 cliëntenraad SP

De raad controleert altijd een aanvraag op of er aan cliënten (voldoende) informatie is gegeven aan cliënten.

 1. Brandveiligheid (Brand + goede onderlinge sfeer in BW/AC en in eigen huis)
 2. Financiële ondersteuning & begeleiding bij persoonlijke verzorging, sfeer en sociale contacten - privé
 3. Drugsbeleid

Andere onderwerpen die zijn genoemd

 • Voeding
 • Wonen – hygiëne, begeleiding naar zelfstandigheid, met wie?, warmte
 • Vrije tijd (vakantie)
 • Agenda bewonersvergadering
 • Eigen beheer van medicijnen met hulpmiddelen
 • Goede begeleiding – veiligheid, wie? Professional? (zie ook wonen)

Werkwijze

De cliëntenraad heeft regelmatig overleg met haar achterban. Dit zijn alle cliënten van Pameijer Sociale Psychiatrie. Door bijvoorbeeld op bezoek te gaan bij voorzieningen en aanwezig te zijn bij bijeenkomsten met cliënten van Pameijer, kan de cliëntenraad horen wat er bij de cliënten speelt en wat ze voor hen kan betekenen.

Collega cliëntenraden

Elke zorginstelling moet een cliëntenraad hebben en daardoor heeft onze cliëntenraad ook veel collega’s. Er is regelmatig contact via het Platform Cliëntenraden Rijnmond. Hier komen de cliëntenraden voor de psychiatrie uit de regio bij elkaar.. Ook is er contact met een groot aantal cliëntenraden van organisaties als Pameijer; RIBW’s. De cliëntenraad is lid van LOC (LPR) de landelijke organisatie van cliëntenraden in de zorg.

Directie en Bestuur Pameijer

De gesprekspartner van cliëntenraden is officieel de raad van bestuur van een organisatie. Bij Pameijer is een van de directeuren de gesprekspartner van Cliëntenraad SP. Er is minimaal eens per maand overleg.

Werkplan

De cliëntenraad maakt jaarlijks een werkplan waarin de belangrijkste aandachtspunten staan voor het komende jaar. Sommige punten sluiten aan op de ambities van Pameijer. Sommige punten zijn door de leden zelf naar voren gebracht. Het werkplan voor 2015 / 2016 vindt je hier. Link naar werkplan 2015

Flyer cliëntenraad

Om meer te lezen over het werk van de cliëntenraad, klik hier voor de flyer en informatiefolder. Link naar flyer en informatie.

Notulen

De cliëntenraad vindt dat alle cliënten van Pameijer Sociale Psychiatrie goed moet kunnen volgen wat de clientenraad doet. De notulen zijn daarom, na goedkeuring van de raad, openbaar. Ze worden naar alle voorzieningen gestuurd. Het is mogelijk om een gratis (digitaal) abonnement te nemen op de notulen van de cliëntenraad.

Notulen zijn niet altijd makkelijk te lezen, zeker als het over ingewikkelde zaken gaat.

In de zorg zijn veel afkortingen, er komen dagelijks nieuwe bij. Hier vindt je een overzicht van de meest voorkomende afkortingen.