Afkortingen in de zorg: waar hebben ze het over?

AWBZ: algemene wet bijzondere ziektekosten

Deze volksverzekering dekt de kosten van moeilijk verzekerbare of chronische zorg. De ouderenzorg en de gehandicaptenzorg vallen hier bijvoorbeeld onder. Hoeveel zorg cliënten nodig hebben, bepaalt het CIZ op basis van een indicatiebesluit.

 

Big : beroepen individuele gezondheidszorg

In de Big-wet is vastgelegd wanneer zorgspecialisten bevoegd zijn om hun vak uit te oefenen. Welke opleiding moet iemand hebben gevolgd, welke handelingen mag hij verrichten en welk tuchtrecht is van toepassing? Artsen, verpleegkundigen, tandartsen, apothekers, psychologen en fysiotherapeuten die aan de eisen voldoen, moeten zich laten registeren in het zogeheten Big-register. Zo kan altijd worden nagezocht of een individuele hulpverlener zijn beroep mag uitoefenen.

 

CIZ: centrum indicatiestelling zorg

Dit is een landelijke organisatie die in opdracht van het Ministerie van VWS vaststelt op welke zorg patiënten recht hebben. Het gaat hier om zorg die betaald wordt uit de AWBZ, zoals thuiszorg, of zorg in een verpleeg- of verzorgingshuis. Iemand die net een knie-operatie heeft ondergaan, moet bijvoorbeeld revalideren. Elke patiënt die bij een verzorg- of verpleeghuis terecht wil, heeft een geldige indicatie nodig. Anders wordt de zorg niet vergoed.

 

DBC: diagnose behandel combinatie

Een voorbeeld: een patiënt moet worden geopereerd aan zijn heup. Jaarlijks onderhandelen zorgverzekeraars en zorgaanbieders over de kostprijs van deze behandeling. Als deze is vastgesteld, moet voor die prijs de behandeling worden uitgevoerd. Managers van de zorginstelling proberen vervolgens in samenspraak met medisch specialisten voor dat bedrag de beste zorg te bieden.

 

EPD: elektronisch patiëntendossier

In het elektronisch patiëntendossier wordt alle medische informatie van patiënten digitaal opgeslagen. Een huisarts kan via dit dossier gegevens uitwisselen met een chirurg bijvoorbeeld. Het elektronisch patiëntendossier is een veel besproken onderwerp. Want wat als een zorgverzekeraar of werkgever inzage krijgt in het dossier? Dit is echter uitgesloten. In het huidige voorstel kan alleen de behandelend arts het dossier bekijken. Daarvoor moet hij overigens altijd eerst toestemming vragen aan de patiënt. Het wetsvoorstel ligt op dit moment bij de Eerste Kamer voor goedkeuring. Volgens het ministerie van VWS moeten alle zorgaanbieders in de eerste helft van 2010 aangesloten zijn op het EPD. Maar of alle computersystemen dan al voldoen aan de kwaliteitseisen, is nog maar de vraag. Meer hierover lees je op in dit artikel op Computable.nl

 

FWG: functiewaardering gezondheidszorg

Functies in de zorg worden naar zwaarte gerangschikt in het zogeheten FWG-systeem. Vervolgens wordt elke functie ingedeeld in een functiegroep. De CAO van de werkgever bepaalt uiteindelijk welk salaris bij die functiegroep hoort. Meer over FWG lees je hier
 

 

PGB: persoonsgebonden budget

Chronisch zieken, ouderen of gehandicapten mogen via het PGB zelf bepalen welke hulp en begeleiding ze inkopen en bij wie. Met deze regeling kunnen patiënten familieleden of kennissen betalen voor verpleging, begeleiding of hulp in de huishouding. Nadeel is dat de patiënt zelf zorgovereenkomsten moet afsluiten met de hulpverleners die hij in dienst neemt en daarvoor een administratie bij moet houden. Lees meer over PGB


RVE: resultaat verantwoordelijke eenheid

Deze term zie je vaak terug in vacatureteksten voor managers in ziekenhuizen. Een RVE kun je vergelijken met een businessunit rondom specifieke patiëntengroepen of specialismen.  Elk ziekenhuis deelt patiënten weer naar eigen inzicht in. Soms gebeurt dat op basis van specialisme (orthopedie of gynaecologie) soms clustert een ziekenhuis een aantal specialismen in één RVE. Het doel is om de logistiek en bedrijfsvoering rondom een groep patiënten zo efficient mogelijk te regelen.

V&V: verpleeg- en verzorghuizen
Spreekt voor zich, maar je moet het maar weten.

 

VMS: veiligheidsmanagementsysteem

VMS is een systeem waarmee de risico's van een behandeling in kaart worden gebracht. Medewerkers in de zorg melden hierin incidenten. Die worden geanalyseerd, waarna het management maatregelen moet nemen om de behandeling te verbeteren. Op die manier moet het VMS zo veel mogelijk de risico's op onbedoelde schade door een behandeling verkleinen.

Meer lees je op vmszorg.nl

Let op: VMS kan ook staan voor Vereniging Medische Staf. Dit is het interne overlegorgaan van een ziekenhuis waarin alle medische specialisten zijn vertegenwoordigd.

 

ZBC: zelfstandige behandelcentra

Ziekenhuizen zijn de meest gangbare medisch-specialistische centra, die geen winst mogen maken. Daarnaast bestaan er privéklinieken voor bijvoorbeeld oogoperaties of andere cosmetische ingrepen die wel winst mogen maken. ZBC's zijn privéklinieken die een specifieke vergunning hebben van de overheid en onder toezicht staan van de Inspectie voor de Gezondheidszorg. ZBC's kunnen zowel verzekerde zorg aanbieden als onverzekerde zorg.

 

ZZP: zorgzwaartepakket

Waar managers in ziekenhuizen spreken over DBC, gebruiken medewerkers in verzorg- en verpleeghuizen de term ZZP. Ieder zorgzwaartepakket  bevat een bepaalde hoeveelheid zorg en begeleiding. Het ministerie van VWS heeft 52 pakketten gedefinieerd voor verpleging en verzorging, geestelijke gezondheidszorg en gehandicaptenzorg. Deze zijn ingedeeld in verschillende zwaartes. Hoeveel en welke zorg een cliënt ongeveer nodig heeft, staat beschreven in het zorgzwaartepakket waar hij in valt.

 

Bron: Intermediair.nl, door Fee Naaijkens, 19-11-2009